พระพุทธบาทภูชาติ ::
Untitled Document

พระบรมสารีริกธาตุ 9 แผ่นดิน

1. พระบรมสารีริกธาตุขุดพบที่กรุงกบิลพัสดุ์ เป็นส่วนที่เหลือจากการบรรจุบนพระบรมบรรพรต ภูเขาทอง ซึ่งลูกหลานของพระยายมราช ได้นำมาถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

2. พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศพม่า

3. พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย

4. พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศเนปาล

5. พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศจีน (ธิเบต)

6. พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศสิงคโปร์

7. พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา

8. พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินโดนีเซีย

9. พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศมาเลเซีย