พระพุทธบาทภูชาติ ::
Untitled Document

ประวัติย่อ
พระมหาโยธิน โยธิโก/ปัดชาสี, รศ.ดร.
รองเจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ
ประธานสงฆ์พระพุทธบาทภูชาติ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานที่เกิด พ.ศ. ๒๕๒๑ บ้านซำเสี้ยว ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิขาพระพุทธศาสนา
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ - รองเจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ
- เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
- รักษาการเจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดไพรีพินาศ (กลางเมืองเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
สถานที่ทำงาน อาคารสำนักงานรองอธิการบดี (สำนักวิชาการ ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
การติดต่อ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาจารึกภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประวัติการทำงาน

งานคณะสงฆ์

 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ.๒๕๔๙ - ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๐ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางเมืองเก่า
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน เป็นประธานสงฆ์พระพุทธบาทภูชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เป็นเจ้าอาวาสวัดพญาแล จังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ - เป็นรองเจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ จังหวัดชัยภูมิ

งานมหาวิทยาลัย

 • พ.ศ. ๒๕๕๐ - ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษประจำวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ - ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ - เป็นรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นกรรมการบริหารโครงการขยายห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ - ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เป็นประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - เป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ - ถึงปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - ถึงปัจจุบัน
  • เป็นกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • เป็นกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น เป็นกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น,
  • เป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคล วิทยาเขตขอนแก่น
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ - พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทบาทพระสงฆ์ไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ - การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และสาระสำคัญของรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ - การพัฒนาเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - การสร้างความสมดุลและการรักษาต้นทางธรรมชาติของเครือข่ายป่าชุมชน เชิงพุทธ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานวิชาการ
 • พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นกรรมการโครงการพัฒนาเนื้อหาประจำวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิชาพระไตรปิฎกศึกษา เขียนบทที่ ๗ พระไตรปิฎกนานาชาติ
 • พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นเลขานุการโครงการพัฒนาเนื้อหาประจำวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิชา ๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
 • พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็นกรรมการบริหารโครงการพระไตรปิฎกศึกษาสำหรับประชาชน
 • พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 • พ.ศ.๒๕๕๔ ผ่านการอบรมพัฒนศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ.๒๕๕๔ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดแนวทางและทิศทางการวิจัยเพื่อมุ่งสู่การวิจัยเชิงบูรณาการ”
 • พ.ศ.๒๕๕๔ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สื่อสร้างสรรค์เพื่อธรรมาภิบาลและชุมชนเข้มแข็ง”
 • พ.ศ.๒๕๕๔ เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “กระบวนการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ”
 • พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นวิทยากรสัมมนาโครงการไตรสิกขาพัฒนาชาวพุทธต้นแบบ
 • พ.ศ.๒๕๕๔ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดแนวทางและทิศทางการวิจัยเพื่อมุ่งไปการวิจัยเชิงบูรณาการ”
 • พ.ศ.๒๕๕๕ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “โครงการความร่วมมือด้านพุทธศาสตร์ศึกษา : ปัญหาการสอนและทางออก (Cooperation for Buddhist Studies : Pedagogical Problems and Solutions) จัดโดยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นกรรมการร่างหลักสูตรฝึกอบรมประชาชนและเยาวชนประจำวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเลขานุการโครงการพัฒนาเนื้อหาประจำวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิชาพระไตรปิฎกศึกษา เขียนบทที่ ๗ พระไตรปิฎกนานาชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน” ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หัวข้อ “การออกแบบหลักสูตรและบริการส่งเสริมการเรียนรู้” ณ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาความคิดเชิงระบบสำหรับผู้บริหารในองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๒ ณ มจร. วังน้อย
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” สาขามนุษยศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ และการเผยแผ่ผลงานวิจัย”
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาและวัฒนธรรม ๒๕๕๘” เรื่อง อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วัฒนธรรม และอำนาจของการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง “แนวคิด รูปแบบ วิธีการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่” ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการและวิจารณ์หนังสือตีพิมพ์” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ผ่านอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ได้ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง “พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง” ในวารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์(TCI2) ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ -ปัจจุบัน กรรมประเมินบทความทางวิชาการในการประชุมระดับชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง “ปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการค้าสัตว์เพื่อฆ่าเป็นอาหารในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท” ในวารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์ (TCI2) ปีที่ ๑๖ ฉบับที ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างพุทธวิทยากรต้นแบบเพื่อการเผยแผ่ โดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ร่วม “การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และสาระสำคัญของรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ “พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย” ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ ตีพิมพ์บทความวิจารณ์หนังสือ “คู่มือมนุษย์” ในวารวารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI2) ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI1) เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาเชิงพุทธ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “จิตอาสาเพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ณ วิทยาเขตขอนแก่น
ตำราวิชาการ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก บาลีไวยากรณ์, มิลินทปัญหาศึกษา, พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา
งานบริการสังคม
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน เป็นกรรมการตัดสินการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน เป็นรองประธานกรรมการ/กรรมการตัดสินการประกวดบรรยายธรรมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นวิทยากรบรรยายธรรมแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน”
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข” จัดโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การประกอบพิธี และมารยาทในการติดต่อกับคนต่างศาสนา” จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นกรรมการโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานวัฒนธรรมสู่ความเป็นอาเซียนและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านการแต่งกายให้เหมาะสมกับเทศกาล (จังหวัดชัยภูมิ)
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวิทยากรสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา คลื่น F.M. 101.75 MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รายการ “ผู้บริหารพบพุทธศาสนิกชน” ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นวิทยากรผู้ร่วมสัมมนางานวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณค่าใบเสมาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมสำหรับชาวบ้าน บ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” จัดโดยคณะผู้วิจัยได้ที่รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเสริมพลังในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย” ในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานมิตรภาพบำบัดดีเด่น จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๘ จัด ณ โรงแรมเลิศนิมิตร โดยโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวิทยากรอบรมแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ จัดโดยสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรอบรมข้าราชการสำนักวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
รางวัล / เกียรติบัตร หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • รางวัลครูดีในดวงใจ “งานวันครูรำลึก ประจำปี ๒๕๕๗” ชมรมครุศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • รางวัล “ครูในดวงใจ” สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เนื่องในพิธีไว้ครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑