พระพุทธบาทภูชาติ ::
Untitled Document

ประวัติย่อ
พระมหาโยธิน โยธิโก/ปัดชาสี, รศ.ดร.
รองเจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ
ประธานสงฆ์พระพุทธบาทภูชาติ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานที่เกิด พ.ศ. ๒๕๒๑ บ้านซำเสี้ยว ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิขาพระพุทธศาสนา
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ รองเจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดไพรีพินาศ (กลางเมืองเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
สถานที่ทำงาน อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา (หลังใหม่) ห้อง ๑๐๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
การติดต่อ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาจารึกภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประวัติการทำงาน

งานคณะสงฆ์

 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ.๒๕๔๙ - ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๐ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางเมืองเก่า
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน เป็นประธานสงฆ์พระพุทธบาทภูชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เป็นเจ้าอาวาสวัดพญาแล จังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ - เป็นรองเจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ จังหวัดชัยภูมิ

งานมหาวิทยาลัย

 • พ.ศ. ๒๕๕๐ - ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษประจำวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ - ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ - เป็นรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นกรรมการบริหารโครงการขยายห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ - ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เป็นประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - เป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ - ถึงปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - ถึงปัจจุบัน
  • เป็นกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • เป็นกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น เป็นกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น,
  • เป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคล วิทยาเขตขอนแก่น
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ - พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทบาทพระสงฆ์ไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ - การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และสาระสำคัญของรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ - การพัฒนาเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - การสร้างความสมดุลและการรักษาต้นทางธรรมชาติของเครือข่ายป่าชุมชน เชิงพุทธ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานวิชาการ
 • พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นกรรมการโครงการพัฒนาเนื้อหาประจำวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิชาพระไตรปิฎกศึกษา เขียนบทที่ ๗ พระไตรปิฎกนานาชาติ
 • พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นเลขานุการโครงการพัฒนาเนื้อหาประจำวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิชา ๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
 • พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็นกรรมการบริหารโครงการพระไตรปิฎกศึกษาสำหรับประชาชน
 • พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 • พ.ศ.๒๕๕๔ ผ่านการอบรมพัฒนศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ.๒๕๕๔ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดแนวทางและทิศทางการวิจัยเพื่อมุ่งสู่การวิจัยเชิงบูรณาการ”
 • พ.ศ.๒๕๕๔ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สื่อสร้างสรรค์เพื่อธรรมาภิบาลและชุมชนเข้มแข็ง”
 • พ.ศ.๒๕๕๔ เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “กระบวนการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ”
 • พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นวิทยากรสัมมนาโครงการไตรสิกขาพัฒนาชาวพุทธต้นแบบ
 • พ.ศ.๒๕๕๔ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดแนวทางและทิศทางการวิจัยเพื่อมุ่งไปการวิจัยเชิงบูรณาการ”
 • พ.ศ.๒๕๕๕ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “โครงการความร่วมมือด้านพุทธศาสตร์ศึกษา : ปัญหาการสอนและทางออก (Cooperation for Buddhist Studies : Pedagogical Problems and Solutions) จัดโดยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นกรรมการร่างหลักสูตรฝึกอบรมประชาชนและเยาวชนประจำวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเลขานุการโครงการพัฒนาเนื้อหาประจำวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิชาพระไตรปิฎกศึกษา เขียนบทที่ ๗ พระไตรปิฎกนานาชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน” ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หัวข้อ “การออกแบบหลักสูตรและบริการส่งเสริมการเรียนรู้” ณ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาความคิดเชิงระบบสำหรับผู้บริหารในองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๒ ณ มจร. วังน้อย
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” สาขามนุษยศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ และการเผยแผ่ผลงานวิจัย”
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาและวัฒนธรรม ๒๕๕๘” เรื่อง อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วัฒนธรรม และอำนาจของการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง “แนวคิด รูปแบบ วิธีการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่” ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการและวิจารณ์หนังสือตีพิมพ์” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ผ่านอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ได้ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง “พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง” ในวารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์(TCI2) ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ -ปัจจุบัน กรรมประเมินบทความทางวิชาการในการประชุมระดับชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง “ปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการค้าสัตว์เพื่อฆ่าเป็นอาหารในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท” ในวารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์ (TCI2) ปีที่ ๑๖ ฉบับที ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างพุทธวิทยากรต้นแบบเพื่อการเผยแผ่ โดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ร่วม “การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และสาระสำคัญของรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ “พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย” ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ ตีพิมพ์บทความวิจารณ์หนังสือ “คู่มือมนุษย์” ในวารวารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI2) ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐) ณ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI1) เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาเชิงพุทธ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “จิตอาสาเพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ณ วิทยาเขตขอนแก่น
ตำราวิชาการ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก บาลีไวยากรณ์, มิลินทปัญหาศึกษา, พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา
งานบริการสังคม
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน เป็นกรรมการตัดสินการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน เป็นรองประธานกรรมการ/กรรมการตัดสินการประกวดบรรยายธรรมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นวิทยากรบรรยายธรรมแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน”
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข” จัดโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การประกอบพิธี และมารยาทในการติดต่อกับคนต่างศาสนา” จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นกรรมการโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานวัฒนธรรมสู่ความเป็นอาเซียนและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านการแต่งกายให้เหมาะสมกับเทศกาล (จังหวัดชัยภูมิ)
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวิทยากรสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา คลื่น F.M. 101.75 MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รายการ “ผู้บริหารพบพุทธศาสนิกชน” ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นวิทยากรผู้ร่วมสัมมนางานวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณค่าใบเสมาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมสำหรับชาวบ้าน บ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” จัดโดยคณะผู้วิจัยได้ที่รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเสริมพลังในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย” ในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานมิตรภาพบำบัดดีเด่น จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๘ จัด ณ โรงแรมเลิศนิมิตร โดยโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวิทยากรอบรมแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ จัดโดยสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรอบรมข้าราชการสำนักวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
รางวัล / เกียรติบัตร หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • รางวัลครูดีในดวงใจ “งานวันครูรำลึก ประจำปี ๒๕๕๗” ชมรมครุศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • รางวัล “ครูในดวงใจ” สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เนื่องในพิธีไว้ครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑