พระพุทธบาทภูชาติ ::

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคืนแรก วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ นิมนต์เรียนเชิญสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระบาทภูชาติ ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน ๑๓๐ รูป/คน

credit : Facebook ทรงพล โชติกเวชกุล