พระพุทธบาทภูชาติ ::

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตวันที่สอง

   วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.ดร. ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมได้นำนิสิตมาบูรณะปกิสังขรณ์ ปรับภูมิทัศน์รอบๆ ศูนย์ปฏิบัตธรรม ในโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมฏฐาน ประจำปี2561 ระหว่างวันที่ 20-29 ธันวาคม 2561 ณ วัดพระบาทภูชาติ ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน 130 รูป/คน

credit : Facebook ทรงพล โชติกเวชกุล